Tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen har af Advokatnævnet fået medhold i sin klage over advokat Yvonne Frederiksen fra advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Norrbom Vinding var hyret af TV 2 til at undersøge, om der var foregået krænkende handlinger gennem tv-stationens historie.

En undersøgelse, som medførte, at han blev fyret som vært fra tv-stationen.

Af kendelsen, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det, at advokat Yvonne Frederiksen er blevet pålagt en bøde på 20.000 kroner for at have tilsidesat god advokatskik.

Nævnet har givet Jes Dorph-Petersen medhold i, at han ikke var tilstrækkeligt oplyst om konsekvenserne ved, at han ikke mødte op til en samtale med advokaterne.

»Det er en kæmpe lettelse for mig, at jeg efter 10 måneder nu har Advokatnævnets ord for, at den her brutale og overfladiske proces ikke har været retfærdig,« siger Jes Dorph-Petersen til B.T. og tilføjer:

»Jeg er ikke blevet oplyst på et ordentligt grundlag, så derfor har det også været ekstremt svært at gøre min sag og mine argumenter gældende, fordi advokat Yvonne Frederiksen ikke har givet mig en ordentlig varedeklaration.«

Jes Dorph-Petersen vil nu sætte sig ned med sine advokater for at se på, hvad kendelsen vil få af konsekvenser.

I en pressemeddelelse udtaler Yvonne Frederiksen, at hun er overrasket over Advokatnævnets konklusion.

»Advokatnævnets flertal er nået frem til den konklusion, at der på et enkelt punkt er sket tilsidesættelse af god advokatskik i forbindelse med den for TV 2 gennemførte undersøgelse vedrørende klager,« siger hun og tilføjer:

»Det er væsentligt at notere sig, at der ikke i Advokatnævnets kendelse er kritik af selve det forhold, at undersøgelsen er gennemført, af den proces, der helt generelt blev fulgt i forbindelse med undersøgelsen, eller af den vurdering, der er foretaget som led i undersøgelsen.«

»Advokatnævnets flertal er imidlertid af den opfattelse, at den afsluttende afrapportering af undersøgelsens resultat, der blev givet i forbindelse med et møde, rent teknisk skulle have indeholdt nogle flere oplysninger om den lovgivning, der knyttede sig til den foretagne vurdering.«

Yvonne Frederiksen udtaler videre, at afsluttende afrapportering blev givet mundtligt ved et længere møde med deltagelse af også Jes Dorph-Petersens advokat, som forud for mødet var orienteret om hendes vurdering af sagen.

»Jeg er derfor også meget overrasket over Advokatnævnets konklusion på dette punkt, og jeg vil nu – efter at have nærlæst kendelsen – overveje, om kendelsen skal indbringes for domstolene. Jeg har derfor heller ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt,« udtaler Yvonne Frederiksen afslutningsvis.

Jes Dorph-Petersen havde også klaget over, at bevisvurderingen var kritisabel, og at der uberettiget er indhentet personlige oplysninger, men den klage blev ikke behandlet af Advokatnævnet, da det ligger uden for dets mandat.

Den 61-årige vært venter fortsat kendelsen i en anden klagesag over advokatfirmaet hos Datatilsynet. Klagen lyder på, at Norrbom Vinding brød loven om persondatabeskyttelse.

»Så nu venter jeg i spænding på, hvad Datatilsynet siger til min påstand om, at undersøgelsen fra start har været et brud på GDPR-reglerne,« siger han til B.T.