Nordvest Privatskole i København er sat under skærpet tilsyn, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fundet en mængde arabisksproget undervisningsmateriale med afsnit om jihad og martyrer i et kopirum på skolen. Materialet giver grund til bekymring, mener ekspert.

Arabisk undervisningsmateriale om martyrer og jihad fundet på den statsstøttede Nordvest Privatskole i København sår ifølge myndighederne tvivl om, hvorvidt skolen holder sig inden for rammerne af den danske friskolelov.

Ministeriets tilsyn med de frie og private skoler aflagde 21. juni et uanmeldt besøg på Nordvest Privatskole, hvor tilsynets udsendte fandt en mængde arabisksproget undervisningsmateriale, som skolens ledelse og bestyrelsesformand ikke selv havde gjort tilsynets folk opmærksom på.

Tilsynet fandt det arabiske undervisningsmateriale i et kopirum og har efterfølgende fået oversat uddrag af materialet.

I en lærebog, der ifølge tilsynet umiddelbart vurderes at kunne være et klassesæt, lyder en overskrift: »Til Jihad, I fremtidens unge«, mens der længere nede på samme side ses et billede af en soldat bevæbnet med en riffel.

På en anden side i bogen nævnes historien om Mus‘ab ibn Umair, der »udøvede jihad i slaget ved Badr« og »blev martyr i slaget ved Uhud«.

Det fremgår af en aktindsigt i dokumenter og billedmateriale fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der fører tilsyn med danske fri- og privatskoler.

»Hvis materialet her står alene i undervisningen og ikke bliver forklaret som noget, der er taget ud af en mellemøstlig kontekst, så er det klart dybt problematisk, fordi det er med til at legitimere en voldelig handlemåde ud fra nogle religiøse forskrifter,« siger lektor Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet, som forsker i muslimers forhold i Danmark og Europa og har set materialet.

Oversættelsen af uddrag fra det arabiske undervisningsmateriale giver ifølge tilsynet »anledning til væsentlig usikkerhed om, hvorvidt skolen lever op til frihed- og folkestyrekravet«, lyder det i et brev til Nordvest Privatskole dateret 28. juni og vedlagt en dansk oversættelse af dele af den arabiske lærebog.

Berlingske afdækkede i juni, at Nordvest Privatskoles bygninger sidste år blev solgt til en investor med direkte forbindelse til en religiøs forening i Malmø, der er en underafdeling af en verdensomspændende islamisk organisation.

Personen bag opkøbet, Ali Laibi Jabbar, har gentagne gange forklaret over for avisen, at han blot har lavet en ejendomsinvestering. Men Berlingske har ligeledes kunnet afdække, hvordan investoren har søgt indflydelse på skolen, bl.a. ved at få en »overvågende konsulent« ansat. Oplysningerne om fundet af det arabisksprogede materiale på skolen kan ikke umiddelbart kobles til skolebygningens nye ejer.

På baggrund af det arabisksprogede undervisningsmateriale fundet i kopirummet, samt mangelfulde redegørelser fra ledelsen og skolens mulige afhængighedsforhold til køberen af skolens bygninger, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med øjeblikkelig virkning sat Nordvest Privatskole under skærpet tilsyn med fokus på skolens efterlevelse af friheds- og folkestyrekravet.

Skole: Urimeligt og udemokratisk

Frihed- og folkestyrekravet påbyder de frie og private skoler at styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

I det lys rejser blandt andet lærebogens jihad-tema en række spørgsmål, lyder det fra vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Susanne Sehestedt Clausen.

»Vi blev i første omgang ikke oplyst af skolen om undervisningsmaterialets eksistens, men måtte selv finde det i et kopirum. Der bliver brugt begreber som »jihad« og »kamp«, og der er billeder af en soldat. Det tyder på, at der kan være problemer med, hvad der undervises i på skolen. Derfor vil vi nu undersøge skolens undervisning og samlede virke nærmere,« siger Susanne Sehestedt Clausen.

Men jihad kan betyde flere forskellige ting og er vel ikke nødvendigvis problematisk?

»Vi er klar over, at jihad kan betyde mange ting, men i det konkrete tilfælde er sammenhængen påfaldende. Nu skal vi undersøge sagen nærmere,« siger vicedirektøren.

Tilsynet har bedt Nordvest Privatskole redegøre for indholdet i de arabiske lærebøger og deres anvendelse på skolen, samt for den arabiske undervisning på skolen generelt og undervisernes faglige baggrund.

Berlingske har tre dage før publicering af denne artikel ligeledes rettet henvendelse til ledelsen på Nordvest Privatskole for at spørge, hvordan lærebøgerne er blevet brugt på skolen, og hvordan skolen forholder sig til indholdet.

Men bestyrelsen og ledelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig i sagen. Begrundelsen herfor lyder blandt andet, at man ikke anser det for »rimeligt, endsige demokratisk, at vi (bestyrelsen og ledelsen, red.) under tidspres – fordi et medie ønsker at fabrikere en såkaldt nyhed – skal afgive en udtalelse på et grundlag, som vi ikke betragter som fuldt oplyst«.

Legitimering af vold

Berlingske har forelagt undervisningsmaterialet fundet under tilsynets uanmeldte besøg samt en oversættelse for lektor ved Københavns Universitet, Brian Arly Jacobsen, som forsker i muslimers forhold i Danmark og Europa.

Han peger på, at det meste af teksten beskæftiger sig med jihad forstået som den troendes indre stræben efter at gøre det rigtige i livet som muslim. Men dele af materialet er ifølge lektoren problematisk, ikke mindst i sammenhæng med billedet af den bevæbnede soldat.

»Så lad os forholde os til islam, både verbalt og i handling, og bevæbne os med jihad, både verbalt og i opførsel. Lad os med omhu bestræbe os med selvet og penge, for at udvise den krænkende besætter og modsætte os den undertrykkende arrogante fjende,« lyder en passage på siden med soldaten.

Brian Arly Jacobsen understreger, at han ikke har viden om materialets anvendelse på Nordvest Privatskole.

Men ifølge lektoren kan denne del af teksten tolkes som »en bevæbnet og militant indsats mod fjenden«.

»Hvem det så end er – man kunne tænke sig Israel, men de nævnes ikke. I en dansk kontekst er det her problematisk af mange grunde. Eksempelvis finder der ikke voldelige kampe sted mellem muslimer og danskere. Og som bekendt er det ulovligt som dansker eller bosiddende i Danmark at deltage aktivt i Hamas eller lignende militante grupper i Mellemøsten,« siger lektoren:

»Det kan ikke have undgået nogens opmærksomhed, at der er spændinger mellem visse muslimske befolkningsgrupper og det danske samfund generelt. I den sammenhæng er det selvfølgelig et problem, hvis nogle unge – formentligt kun nogle ganske få, men der skal heller ikke flere til – udlægger de her ting på en måde, som er uhensigtsmæssig«.