Skrev 63 stort set identiske lægeerklæringer: Speciallæge er undermistanke for at snyde med lægeerklæringer, så udlændinge kunne få dansk statsborgerskab. Nu risikerer han straf.

En stor sag om mulig snyd med lægeerklæringer til udlændinge, bliver lige nu behandlet af politiet.

BT kan tirsdag afsløre, at en speciallæge i psykiatri lige nu efterforskes af Nordsjællands Politi, efter han har lavet mangelfulde og enslydende lægeerklæringer.

Det drejer sig om en speciallæge i psykiatri, som tilbage i 2014 skrev en række lægeerklæringer til udlændinge, hvor flere dermed fik dispensation til at blive danske statsborgere uden at leve op til danskkravet og bestå den obligatoriske indfødsretsprøve.

»Jeg synes, det er ekstremt pinligt, vi har de her sager. Det sår tvivl, om den lægefaglighed, som bør være til stede. Jeg synes, det er utilstedeligt, at det stadigvæk foregår,« siger Christian Langballe (DF), formand for Indfødsretsudvalget.

Sagen er ikke den eneste, hvor der bliver rejst spørgsmål ved de lægeerklæringer, der hvert år giver hundredvis af udlændinge genvej til et dansk statsborgerskab.

Den 7. februar i år kunne BT afslører, at 135 sager, ligeledes hvor udlændinge har fået dispensation til at få dansk pas uden at leve op til danskkravet og bestå indfødsretsprøven, skulle gå om, fordi der var mistanke om fusk med deres lægeerklæringer. Her stod en psykiater fra Middelfart bag lægeerkæringerne.

Og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) varsler nu strammere regler på området.

»Efter der er kommet et blåt flertal i Folketinget, har vi strammet kravene til at blive dansk statsborger og samtidig strammet kravet til den lægefaglige dokumentation. Det er nemlig afgørende, at Folketinget får korrekte oplysninger, når Indfødsretsudvalget skal tage stilling til, om der kan dispenseres på grund af sygdom. Regeringen kommer senere på året med et udspil til en ny indfødsretsaftale, og jeg ser frem til at drøfte, hvordan kravene kan skærpes endnu mere, og hvordan vi kan få bedre styr på lægeerklæringerne.«

Det var det daværende Justitsministerium som i efteråret 2014 kom på sporet af den aktuelle sag, da der blev opdagede flere påfaldende enslydende lægeerklæringer i en række dispensationssager fra den pågældende læge, der i dag har mistet sin autorisation, og ikke længere står som aktiv.

Siden kom det frem, at sagen talte 63 ansøgere, hvor erklæringerne og de tilhørende journaler ifølge Sundhedsstyrelsen er fagligt yderst mangelfulde, og erklæringerne fremstår stort set identiske.

Justitsministeriet politianmeldte på den baggrund lægen, mens en række af de 63 ansøgere, der allerede havde fået forelagt deres sag for Indfødsretsudvalget og fået tilsagn om dispensation, sager skulle gå om.

Sagen blev egentligt droppet af Nordsjællands Politi i 2015, men en fortrolig orientering fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Folketingets Indfødsretsudvalg, som BT har fået aktindsigt i, viser, at Statsadvokaten sidste år besluttede, at politiet skulle fortsætte efterforksningen af speciallægen.

Og han risikerer nu at blive straffet.

Specialanklager Margit Wegge hos Nordsjællands Politi skriver til BT, at politiet undersøger, om der kan foreligge en overtrædelse af autorisationsloven, herunder § 75 – men om dette er tilfældet, er ikke afklaret.

Ifølge paragraffen kan en autoriseret sundhedsperson, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

Det var et politisk flertal bestående af den daværende S-R-SF-regering og Enhedslisten, der i 2013 besluttede, at udlændinge der led af posttraumatisk stress skulle have mulighed for at opnå dispensation. Argumentet var, at udlændinge der led af posttraumatisk stress havde yderst vanskeligt ved eksempelvis at lære dansk og dermed bestå statsborgerskabsprøverne.

Langballe ser gerne, at man helt skrotter ordningen med, at posttraumatisk stress kan give dispensation.

»Jeg synes, det vil være helt fint, hvis posttraumatisk stress ikke gjorde, at sagen automatisk skulle forelægges for Indfødsretsudvalget,« siger han.

Nordsjællands Politi oplyser til BT, at man lige nu afventer ‘afklaring af nogle juridiske spørgsmål’ fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Når det svar foreligger, vil sagen skulle forelægges for Statsadvokaten i København, som har kompetencen til at træffe afgørelse i sager, der vedrører visse overtrædelser af autorisationsloven.

BT er bekendt med identiteten på den pågældende læge. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham.


Sagen kort:

 

7. februar: BT skriver, at ansøgninger fra 135 udlændinge om dispensation til at få dansk pas uden at opfylde danskkravet og bestå indfødsretsprøven skal gå om. Det sker efter en mistanke om fusk med deres lægeerklæringer. Eklæringerne er skrevet af den samme læge, speciallæge i psykiatri Peter Kaare Østergaard. Også i denne sag vækker det opsigt, at flere af formuleringerne var enslydende. Desuden bliver speciallægen kritiseret for at tage stilling til, om ansøgerne var i stand til at bestå prøven. Overfor BT afviste Peter Kaare Østergaard alle anklager.