Jeannette Damkjær bliver som mor tilo fem børn ramt af regeringens spareplaner. I sin frustration skrev hun til Dansk Folkeparti. Svaret blev hun dog forarget over. Hun synes nemlig, at det virker racistisk.

Kære Jeannette Damkjær

Tak for din mail om børnechecken, som jeg vil sørge for Pia Kjærsgaard modtager.

Regeringen og Dansk Folkeparti har som en bundet opgave skullet finde 24 mia. kr. for at undgå, at Danmark på grund af den internationale situation havner i en økonomisk krise, som vi har set i en række andre europæiske lande. Dertil kommer, at Dansk Folkeparti har haft et ønske om, at undgå at kommunerne skulle spare, og at sygehusene tilføres flere penge - i alt har det efterladt en regning i størrelsesordnen 33 mia. kr.

Når vi som politikere skal finde beløb i den størrelsesorden, siger det sig selv, at det er nødvendigt at skære ind til benet. Alle borgere i Danmark vil komme til at mærke følgevirkningerne af den internationale økonomiske krise. Der er desværre ingen vej uden om.

Det turde være velkendt, at Dansk Folkeparti kontinuerligt igennem de sidste otte år har anført netop en reduktion i børnechecken som mulig besparelsesvej i relation til at finansiere vore ønsker på finansloven. Det er således ikke noget nyt i, at Dansk Folkeparti har villet reducere børnefamilieydelsen til alene at omfatte de første to børn.

Igennem forhandlingerne er regeringen og Dansk Folkeparti nået frem til en model, hvor der lægges et loft på 30.000 kr. over børnechecken uanset økonomisk indkomst og antal børn. Dansk Folkeparti havde gerne set, at man eksempelvis havde forbeholdt børnechecken for danske statsborgere - det lader sig desværre ikke gøre, da hverken regeringen - eller andre partier i Folketinget - ønsker dette. Loftet på 30.000 kr. er sat ud fra den betragtning, at udgifterne til det første barn uafladeligt vil være højere end udgifterne til de derpå følgende, idet børnene kan overtage tøj, senge, autostole etc fra deres ældre søskende, ligeledes er der søskenderabat til pladser i daginstitutionerne.

Dansk Folkeparti havde også ønsket at graduere børnefamilieydelsen efter indtægt . Men en sådan graduering ville uvægerligt betyde, at børnerige indvandrerfamilier vil blive tilgodeset i uforholdsmæssig høj grad , så vi ønskede en kombination med antallet. Den aftale, vi fik, var så, hvad vi kunne komme igennem med overfor regeringen.

Loftet over børnefamilieydelsen etableres med virkning fra den 1. januar 2011. Der indføres samtidig en aftrapningsordning, således at loftet ikke indføres på en gang. Ordningen indebærer, at alle børnefamilier modtager en kompensation på 2/3 af den del af børnefamilieydelsen, der efter de nuværende regler overstiger 30.000 kr. i 2011. I 2012 reduceres kompensationen til 1/3 for at bortfalde i 2013.

Det skal understreges, at reglerne om børnetilskud, ekstra børnetilskud, særligt børnetilskud, børnetilskud til forældre under uddannelse, flerbørnsydelse og børnetilskud ved adoption ikke berøres af ændringerne i børnefamilieydelsen. Det ordinære børnetilskud, der udbetales til enlige forsørgere udgør i 2010 1.217 kr. per barn pr. kvartal - dertil kommer et ekstra børnetilskud på 1.239 kr i kvartalet uanset antallet af børn, hvis den enlige forsøger har forældremyndigheden og har barnet boende hos sig. Det særlige børnetilskud, der ydes til børn, som er afskåret fra at modtage bidrag til forsørgelse fra den ene af forældrene, eksempelvis fordi kun den ene forældre lever, udgør i 2010 3.108 kr. per kvartal plus et tillæg på 402 kr i kvartalet - dette tilskud fastholdes. Endvidere fastholdes børnetilskuddet til forældre under uddannelse, der i 2010 udgør 1.597 kr. i kvartalet per barn. Ved en flerbørnsfødsel - fx. tvillinge eller trillingefødsel, udbetales et særligt tilskud, der i 2010, udgør 2.006,- kr. i kvartalet - dette tilskud fastholdes også - det samme gør adoptionstilskuddet, der i 2010 udgør et engangsbeløb på 46.214 kr. De særlige regler om at forældre, der er folkepensionister, har ret til ordinært hhv. særligt børnetilskud fastholdes også.

I lyset heraf finder vi i Dansk Folkeparti, at vi sammen med regeringen har indgået en socialt afbalanceret aftale om børnefamilieydelsen, der tager højde for, at familier med særlige sociale problemstillinger fortsat tilgodeses.

Med venlig hilsen

Birgit Rasmussen
Sekretær for Pia Kjærsgaard