De økonomiske vismænd om dansk økonomi. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Claus Thustrup Kreiner og Eirik Schrøder Amundsen.
De økonomiske vismænd om dansk økonomi. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Claus Thustrup Kreiner og Eirik Schrøder Amundsen. Foto: LISELOTTE SABROE
 1. advarsel i foråret 2006, fra Nationalbanken:

  'Udfordringen på det korte sigt er at sikre, at den kraftige konjunkturudvikling ikke løber af sporet og ender i overophedning. Her spiller reaktionerne på arbejdsmarkedet en nøglerolle..'

  (Danmarks nationalbank, kvartalsoversigt 2006, 1. kvartal side 16)

  'Overtrædelser af de økonomiske hastighedsgrænser straffes hårdere end med et klip i kørekortet. Aktuelt betyder det, at der ikke er plads til nogen form for lempelser, hverken på indtægts- eller udgiftssiden, snarere tværtimod. De udgiftspolitiske mål for staten og kommunerne skal overholdes, og konjunktursituationen er ikke til ufinansierede skattelettelser.'

  (Danmarks nationalbank, kvartalsoversigt 2006, 1. kvartal side 98-99)

 2. advarsel i foråret 2006, fra Nationalbanken:

  'Den måske væsentligste erfaring vedrører finanspolitikken: De automatiske stabilisatorer skal have lov at virke fuldt ud. I særdeleshed skal et overskud på statens finanser under en højkonjunktur ikke kanaliseres til ufinansierede skattelettelser. Det vil bare forstærke konjunkturen og skabe problemer senere.

  (Danmarks nationalbank, kvartalsoversigt 2006, 2. kvartal side 43)

 3. advarsel i foråret 2006, denne gang fra vismændene:

  'Nærværende prognose tegner et optimistisk billede af udviklingen i den danske økonomi de kommende år med høj vækst i efterspørgslen, lav ledighed og begrænsede lønstigninger.

  Men med en økonomi tæt på kapacitetsgrænsen er det klart, at der er en fare for en egentlig overophedning. (…) Overophedning må betegnes som den største risiko i den aktuelle situation. Lavere vækst i arbejdsstyrken end forudsat, lavere produktivitetsstigninger eller yderligere lempelser af finanspolitikken vil øge risikoen for en markant forøgelse af lønstigningstakten.'

  (Det økonomiske råd, rapport, Dansk økonomi forår 2006, side 29)

 4. advarsel i efteråret 2006, fra Nationalbanken:

  'Den økonomisk-politiske udfordring i efteråret er et spørgsmål om håndtering af risikoen for en overophedning af den danske økonomi. Denne risiko har gennem en periode været voksende. Sandsynligheden for, at et fortsat efterspørgselspres sætter varige spor i priser og lønninger i et omfang, der på længere sigt vil føre til en stigende arbejdsløshed, er nu så stor, at det er tilrådeligt, at der fra de offentlige finanser udgår en mærkbart afdæmpende effekt på den samlede økonomi.'

  (Danmarks nationalbank, kvartalsoversigt 2006, 3. kvartal, side 19)

 5. advarsel i efteråret 2006, fra vismændene:

  'Det fortsatte fald i ledigheden kombineret med en ekspansiv finanspolitik skønnes dog at have øget risikoen for, at den høje vækst fører til en overophedning og markant højere lønstigninger – med en efterfølgende lang periode med væsentligt højere ledighed til følge.'

  (Det økonomiske Råd, rapport, Dansk økonomi, efterår 2006, side 25)

  'I den nuværende situation, hvor overophedningsrisikoen er betydelig, bør finanspolitikken som udgangspunkt bidrage til at dæmpe den økonomiske aktivitet. Til næste år vil finanspolitikken imidlertid bidrage til at øge væksten og dermed øge risikoen for overophedning. I en situation, hvor skattestoppet indebærer en snærende, selvpålagt binding på antallet af instrumenter, der kan tages i brug, er en ekspansiv finanspolitik særligt uheldig.'

  (Det økonomiske Råd, rapport, Dansk økonomi, efterår 2006, side 134-135)

 6. advarsel i efteråret 2006, fra Nationalbanken:

  'Presset på arbejdsmarkedet er allerede nu så stort, at der er betydelig risiko for en skadelig overophedning, som vil indebære for store lønstigninger. Det forringer konkurrenceevnen, så den danske økonomi om et par år risikerer at få en hård landing med fald i beskæftigelsen og stigning i ledigheden til følge.'

  (Danmarks nationalbank, kvartalsoversigt 2006, 4. kvartal, side 18-19)

 7. advarsel i foråret 2007, fra Nationalbanken:

  'Den lave arbejdsløshed i kombination med en fortsat robust stigning i efterspørgslen efter danske varer indebærer en risiko for, at presset på arbejdsmarkedet slår igennem som højere inflation. Det er velkendt, at dette senere kan føre til større arbejdsløshed. Selv om det ikke anses for det mest sandsynlige forløb, er risikoen for en skadelig overophedning af økonomien voksende. Det er baggrunden for, at Nationalbanken har anbefalet – og fortsat anbefaler – at der sker en begrænsning af den samlede stigning i efterspørgslen som en foranstaltning, der skal skabe større sikkerhed for en fortsat gunstig udvikling i den danske økonomi.

  Vi har i Nationalbanken noteret os, at regeringen har valgt at se tiden an.'

  (Danmarks nationalbank, kvartalsoversigt 2007, 1. kvartal, side 111-112)

 8. advarsel i foråret 2007, fra vismændene:

  'Der er dog fortsat risiko for, at den høje efterspørgsel vil føre til en overophedning af økonomien. Det skyldes, at produktivitetsudviklingen i disse år er væsentligt dårligere end forventet i efteråret, samtidigt med at ledigheden ligger under det strukturelle niveau.'

  (Det Økonomiske Råd, rapport, Dansk Økonomi, forår 2007, side 33-34)

 9. advarsel i efteråret 2007, fra Nationalbanken:

  'Det er derfor risikabelt, når der er lagt op til en ekspansiv finanspolitik i 2008. Der er allerede tegn på stigende inflation, og opsvinget risikerer at blive afsporet via stærke løn- og prisstigninger, som på lidt længere sigt uvægerligt vil føre til en unødig stigning i arbejdsløsheden. Det er den risiko, der øges med udsigten til en ekspansiv finanspolitik i 2008.'

  (Danmarks nationalbank, kvartalsoversigt 2007, 3. kvartal, side 21)

 10. advarsel i efteråret 2007, fra vismændene:

  'Hvis presset på arbejdsmarkedet fortsætter, kan det betyde endnu højere lønstigninger end forudsat i prognosen. Endvidere er der en risiko for, at de kommende år med høje lønstigninger påvirker forventningerne til lønstigningerne fremover, hvorved de relativt høje lønstigninger fortsætter i en årrække efter, at det aktuelle pres i økonomien er aftaget. Dette kan resultere i en fortsat forværring af konkurrenceevnen. En finanspolitisk opstramning på kort sigt kan medvirke til at imødegå dette.'

  (Det økonomiske Råd, rapport, Dansk Økonomi, efterår 2007, side 101)

 11. advarsel i foråret 2008, fra vismændene:
          '… økonomien befinder sig nu på kapacitetsgrænsen, hvilket har medvirket til stigende løn- og prisinflation. Finanspolitikken har de senere år været ekspansiv og har dermed været med til at skærpe manglen på arbejdskraft. Den nyligt vedtagne finanslov indebærer en fortsættelse af denne linje, og finanspolitikken vil også i 2008 bidrage til at øge presset på arbejdsmarkedet.'

(Det økonomiske Råd, forår 2008, side 113)

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.