Din årsopgørelse for 2016 ligger klar og venter på dig. Det betyder, at du nu kan se, om du enten skal betale penge eller have penge tilbage fra SKAT. For at du ikke snyder dig selv, er det vigtigt, at du tjekker, om tallene i årsopgørelsen og forskudsopgørelsen er, som de skal være.

Men det kan være indviklet at finde rundt i de mange forskellige fradrag, og i år er der en ændring, som du skal være særligt opmærksom på. Det fortæller Doris Erlandsen, der er skatteekspert og partner i revisionsfirmaet Deloitte.

»Håndværkerfradraget er blevet ændret, således at den nu er delt op i to områder. Det ene hedder servicefradrag, og her kan man få op til 6.000 kroner. Det kan være sådan noget som barnepige, vinduespusning og havearbejde. Og så er der håndværkerydelser, hvor man kan få op til 12.000 kroner i fradrag. Det er sådan noget som udskiftning af vinduer og døre. Det betyder, at hver person i husstanden kan få et fradrag på op til 18.000 kroner,« siger Doris Erlandsen.

Håndværkerfradraget er bare en af de mange ting, du skal være opmærksom på, når du tjekker den årsopgørelse og forskudsopgørelse. Herunder kan du læse Deloittes 10 bud på de poster, som du som minimum bør kontrollere er korrekte:

1. Transport mellem hjem og arbejde

Du er berettiget til befordringsfradrag, hvis afstanden til dit arbejde er mere end 12 kilometer, uanset om du cykler, kører i bus, bil eller tog. Det er ikke et krav, at du tager den korteste rute til arbejde, hvis det for eksempel på grund af tæt trafik er hurtigere at køre en længere vej. Du kan med fordel bruge SKATs beregningsmodel. Dog skal du være opmærksom på, at både dit arbejdssted og antallet af dage er korrekt.

2. Underholdsbidrag – børnebidrag

Du bør kontrollere, om det indberettede beløb til SKAT er korrekt.

Du har ret til fradrag for børnebidrag (indtil barnet er fyldt 18 år) som følge af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse. Børnebidrag til børn uden for ægteskab kan fradrages, hvis barnet ikke bor hos dig. Ved fælles forældremyndighed, og hvis barnet bor på skift hos forældrene, anses barnet for at bo dér, hvor barnet er registreret med folkeregisteradresse. Du skal være opmærksom på, at du kun kan få fradrag for bidragsbeløb, som overstiger 1.800 kr. i 2016.

Herudover har du ret til fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag. Hvis du omvendt modtager ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet.

3. Rejsefradrag eller andre ligningsmæssige fradrag

Du kan få et rejsefradrag, hvis du har været på en rejse af 24 timers varighed med overnatning. Du skal selv påføre rejsefradraget på årsopgørelsen, hvis du er berettiget til det. Du kan maksimalt få fradrag for 26.200 kr. i 2016.

Rejsefradraget skal dække småfornødenheder, som ikke er dækket af den skattefri rejsegodtgørelse. Fradrag pr. dag er 25 % af satsen for kostgodtgørelse (477 kr. i 2016), hvilket er 119,25 kr. pr. døgn.

Du er også berettiget til dette fradrag, selvom din arbejdsgiver dækker dine rejseudgifter efter regning.

4. Tjek fradrag for velgørenhed

Du er berettiget til fradrag for gaver til velgørende foreninger m.m., som SKAT har godkendt.

  • Du kan højst få fradrag for 15.200 kr. i 2016
  • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.

Der er ikke længere en bagatelgrænse for fradraget. Desuden er det en betingelse, at foreningen/organisationen indberetter beløbet til SKAT, så du kan få fradrag.

5. Udenlandsk ejendom

SKAT har ikke oplysninger om køb af en udenlandsk ejendom, og derfor skal du selv indberette et eventuelt køb. Det kan du lettest gøre ved at anvende SKATs TastSelv.

Du skal selvangive dit køb under Udenlandske ejendomme i rubrik 212-214.

6. Udenlandske bankkonti/investeringer – Blanket K + V

SKAT har ikke oplysninger om udenlandske bankkonti og udenlandske investeringer, og derfor skal du selv give SKAT oplysningerne.

Herudover skal du huske at udfylde en blanket K det første år, hvor du har en udenlandsk bankkonto, samt en blanket V for udenlandske investeringer.

Det er vigtigt at få registreret købene, da betingelserne for at få fradrag for tab på aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked, er at SKAT har oplysning om købet af de aktier eller investeringsbeviser, der har været tab på.

7. Kontrollér at køb og salg af danske værdipapirer er angivet korrekt

Køb og salg af værdipapirer bliver som udgangspunkt indberettet af bankerne til SKAT. Vi anbefaler dog, at handlerne kontrolleres, da der stadig forekommer fejl – især i anskaffelsessummerne.

8. Selvstændig virksomhed – udlejningsejendom

Hvis du driver selvstændig virksomhed eller har lejet din bolig ud, skal du selv oplyse SKAT om det skattemæssige overskud eller underskud.

9. Service-/håndværkerfradrag – reducer skatten

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 18.000 kr. (inkl. moms) i 2016 og 2017 for arbejdsløn til service og vedligeholdelse af din bolig.

Fradraget gælder for alle medlemmer i husstanden, der er fyldt 18 år senest den 31. december 2016. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag for op til 36.000 kr.

Servicefradraget er i 2016 blevet ændret til et todelt fradrag. Det betyder, at en række håndværksydelser, der gav fradrag i 2015, ikke længere kan trækkes fra i 2016 og 2017. Med de ændrede regler giver disse ydelser ret til fradrag:

  • Serviceydelser
  • Grøn istandsættelse og tilslutning af bredbånd

Overordnet set er der tale om en grundlæggende ændring af ordningen, således at der indføres fradragsret for grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten for ikke-grønne ydelser fjernes. Det gælder eksempelvis ombygningsudgifter, der ikke har en grøn profil, såsom indvendigt malerarbejde, opsætning af køkkener og bad.

Fradraget i den nye BoligJobordning omfatter et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet som rengøring, børnepasning, havearbejde og lignende. Herudover bliver der mulighed for at få et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv.

Husk, at du skal indtaste beløbet via SKAT TastSelv for at få fradrag.

10. Fri telefon – evt. reduktion hvis begge ægtefæller har fri tlf

Hvis både du og din ægtefælle betaler skat af fri telefon og/eller internetforbindelse hele året, kan I begge få rabat på 25 %. Beløbet, I bliver beskattet af, bliver dermed 2.025 kr. årligt for hver i stedet for 2.700 kr. (2016). I skal selv rette beløbet på årsopgørelsen.