Formue

Wikipedia om Formue

Ved formue forstås den sum af værdier, som en person, en stiftelse, staten osv. til en vis given tid er i besiddelse af. Ved værdier forstås herved atter alle sådanne goder, der har salgs-, ɔ: pengeværdi, og ved hvis ombytning mod andre den pågældende formår at skaffe sig sine livsfornødenheders tilfredsstillelse. Uden for formueværdierne og altså ikke tællende med til vedkommendes formue falder derimod alle sådanne goder, der ikke har pengeværdi, enten fordi de som tilfredsstillende en rent individuel interesse kun har såkaldt affektionsværdi, eller fordi de som lyset og luften (retslærens såkaldte res communes) er alle tilgængelige og derfor normalt haves for intet. Ej heller kan den kapital, en person besidder i sin arbejdsevne, trods dens eminente betydning for personens økonomiske ve og vel, regnes med til hans eller til andres formue i nationaløkonomisk eller retlig forstand, da retlig ingen kan afhænde hele sin udelte arbejdskraft som sådan for bestandig til andre — den moderne samfundslære anerkender jo ikke slaveriet som institution. Derimod kan der vel i snævrere eller videre omfang erhverves krav på bestemte arbejdsydelser fra andres side, og sådanne krav tæller derfor med i den berettigedes formue og trækkes fra i den forpligtedes.